مرکز تحقیقات قلب
۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ فروردين
br ENGLISH
طرح هاي مركز

سال تصويب

طرح هاي مصوب مركز تحقيقات قلب و عروق تا ارديبهشت ماه  97

مجري طرح

شماره

1394

بررسي ارتباط بين Fractional floe reserve و SPECT در سكته قلبي

دكتر علي قائميان

1

1394

بررسي دراز مدت  ميزان تغيير در شدت نارسايي خفيف تا متوسط و متوسط دريچه ميترال ناشي ازايسكمي ، در بيماران با بيماري عروق كرونري قبل و بعد از باي پس عروق كرونر

دكتر رزيتا جلاليان

2

1395

بررسي اهميت باليني و آنژيوگرافيك PR طولاني در بيماران مبتلا به ACS مراجعه كننده به بيمارستان  فاطمه زهرا  ساري در سال هاي 1395-1394

دكتر مريم نباتي

3

1395

بررسي رابطه  QT طولاني با يافته هاي اكو و انژيوگرافي در بيماران NSTEMI

دكتر مريم نباتي

4

1395

بررسي رابطه بين اسكلروز دريچه آئورت و شدت آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران مبتلا به NSTEMI در بيمارستان فاطمه الزهرا شهر ساري در سال 1395

دكتر مريم نباتي

5

1395

مقايسه اثر ان استيل سيستين همراه با كاروديلول ، با كاروديلول تنها در پيشگري از فيبريلاسيون دهليزي بعداز جراحي قلب باز

دكتررزيتا جلاليان

6

1395

بررسي ميزان متناسب بودن ارجاع بيماران جهت انجام اسكن پرفيوژن ميوكارد در بيمارستان مركز قلب مازندران

دكتر سيد محمد عابدي

7

1395

تعيين نزديكترين پارامتر فيلترينگ درآناليز اسكن پرفيوژن ميوكارد در اندازه گيري شاخص هاي حجمي و كسر تخليه اي با اكوكارديوگرافي

دكتر سيد محمد عابدي

8

1395

ريسك خونريزي در بيماران قلبي تحت درمان با وارفارين به دنبال انجام اعمال دندانپزشكي بدون قطع داروي فوق

دكتر زهرا اسپهبدي

9

1396

رابطه ي بين كلسيفيكاسيون آنولوس ميترال و شدت آترواسكلروز عروق كرونر در بيماران كانديد آنژيوگرافي كرونر

دكتر مريم نباتي

10

1396

بررسي اثر آتورواستاتين با دوز بالا (80 ميلي گرم) در جلوگيري از نفروپاتي  وابسته به مواد حاجب در بيماران تحت آنژيوگرافي عروق كرونر

دكتر بابك باقري

11

1396

بررسي رابطه ي بيماري هاي عروق كرونري با  دور كمر و قد بيماران مراجعه كننده به بيمارستان فاطمه الزهراي ساري در سال 94-96

دكتر علي قائميان

12

1396

مقايسه تاثيرآموزش بازخورد محور و رسانه‌اي برخود مراقبتي و حمايت اجتماعي بيماران مبتلا به نارسايي قلبي و سلامت روان مراقبين 96

دكتر ويدا شفيع پور

13

1396

مقايسه تاثير دو روش آموزشي مولتي مديا ( فيلم آموزشي ) و آموزش توسط همتا بر ميزان اضطراب بيماران كانديداي اكومري

دكتر روانبخش اسماعيلي

14

1396

بررسي اثربخشي اپتيفيباتيد داخل وريدي در بيماران Primary PCI

دكتر علي اصغر فرسويان

دكتر رزيتا جلاليان

15

1396

بررسي اثرات موضعي و سهولت دستيابي به شريان راديال در بكارگيري  نيترو گليسرين  لوكال و تغيير جريان خون (FLOW  MEDIATED  DILATION ) يا تركيب  آنها  در  طي آنژيوگرافي  ترانس راديال   عروق كرونر

دكتر صمد گلشني

16

1396

بررسي ارزش تشخيصي P-Selectin براي شناسايي درگيري عروق كرونر و پريفرال در بيماران كانديد آنژيوگرافي در مركز قلب مازندران

دكتر مژده دبيريان

17

1396

بررسي ارتباط بين Global Systolic Longitudinal strain بطن چپ با strain آئورت در بيماران هيپرتانسيو بدون CAD قابل توجه

دكتر مريم نباتي

18

 

1397

ارزيابي قدرت تشخصي سنجش تركيبي سطح Copeptin و High-Sensitivity Troponin T (hs-TnT) در تشخيص انفاركت حاد ميوكارد (AMI) طي 3 ساعت اول شروع درد قفسه سينه

دكتر وحيد مخبري

19

1397

بررسي ارتباط سطح سرمي پتاسيم با فيبريلاسيون دهليزي در بيماران پس از جراحي  هاي قلب در بيمارستان فاطمه زهرا (ع) ساري در سال 96

دكتر عليرضا ملك راه

20

1397

بررسي فراواني شخصيت تيپ D در بيماران مبتلا به پرفشاري خون و افراد سالم در مراكز خدمات جامع سلامت شهرستان بابلسر در سال1397

دكتر فروزان الياسي

دكتر جابر موسوي

21

1397

مقايسه ي ميزان بروز نفروپاتي ناشي از كنتراست پس از primary PCI در بيماران دريافت كننده رزواستاتين و آتورواستاتين با دوز بالا

دكتر علي اصغر فرسويان

22

 

1397/03/21
Powered by DorsaPortal